ایده پارک

برگزار کننده : پارک علم و فناوری استان همدان
امروز: یکشنبه، 3 تیر 1397
» اهداف پارک علم و فناوری همدان

اهداف پارک علم و فناوری همدان

اهداف کلان راهبردی (اهداف پارک)
1.توسعه کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر با محوریت کشاورزی و صنایع تبدیلی آن،  صنعت ، صنایع دستی، صنعت گردشگری، صنایع بومی استان و توسعه خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
2.ارتقاء ساختار و بسترهای توسعه فناوری در حوزه های
      2-1- خدمات مالکیت فکری
      2-2- آموزش
      2-3- خدمات پشتیبان فناوری، فنی و آزمایشگاهی
      2-4- فناوری اطلاعات و ارتباطات
      2-5- انتقال و تجاری سازی فناوری
      2-6- پژوهش¬های کاربردی
3.توسعه زیرساخت های عمرانی
4.توسعه و تقویت نظام مدیریت منابع مالی
5.ارتقاء فرهنگ علم و فناوری
6.گسترش تعاملات علمی و فناوری در سطح استانی، ملی و بین المللی
7.توسعه مراکز رشد واحدهای فناور متناسب با پتانسیل های شهرستان های استان